David Balzer: "Eye Candy: Kelly Mark" Eye Magazine, April 7, 2005