David Balzer: “Eye Candy: Kelly Mark”. Eye Magazine April 7, 2005